Finansal Ekonometri

FİNANSAL EKONOMETRİ

Eğitmen: Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

(Namık Kemal Üniversitesi)

Bu modülün amacı katılımcılara finans ile ilgili konularda kullanılan ekonometrik yöntem ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu modül kapsamında finans alanında oldukça sık kullanılan ekonometrik yöntem ve tekniklerin paket programlar aracılığıyla uygulamaları yer alacaktır.
Bu modülü tamamlayan araştırmacıların; Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri, Uzun Hafıza Modelleri, Birim Kök Testleri, Volatilite Tahmin Modelleri, Nedensellik ve Eşbütünleşme Testleri, Logit ve Probit Modeller ve Markov Regime-Switching Modeli gibi finans alanında oldukça sık kullanılan modellere hakim olabileceği ve bu modelleri farklı alanlarda uygulayabileceği tahmin edilmektedir.

KONU BAŞLIKLARI
1. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Arbitraj Fiyatlama Modelinin (APM) Tahmin Edilmesi
i) CAPM ve APT Modellerine Genel Bakış
ii) CAPM’in Tahmin Edilmesi
iii) APM’in Tahmin Edilmesi
iv) Model Katsayıları İçin Kısıtlama Testlerinin Yapılması
v) CAPM ve APM Modellerinin Varsayımlarının Test Edilmesi
vi) Varsayımlardan Sapma Durumunda Gerekli Düzeltmelerin Yapılması
2. Etkin Piyasalar Hipotezinin Test Edilmesi
i) Etkin Piyasalar Hipotezine Genel Bir Bakış
ii) Etkin Piyasalar Hipotezinin Test Edilmesinde Kullanılan Teknikler
iii) Geleneksel Birim Kök Testleri
iv) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri
v) Uzun Hafıza (Long Memory) Testleri
vi) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsa Endeksleri Üzerine Uygulamalar
3. Finansal Zaman Serilerinde Volatilite ve Tahmin Modelleri
i) Finansal Zaman Serilerinde Volatilitenin Önemi
ii) ARMA ve ARFIMA Modeller
iii) Volatilite Hesaplama Yöntemleri
iv) Volatilite Tahmin Yöntemleri
(a) Tek Değişkenli GARCH Modeller (GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, FIGARCH, GARCH-in-mean)
(b) Çok Değişkenli GARCH Modeller (BEKK-GARCH, CCC-GARCH, DCC-GARCH, OCC-GARCH)
v) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsa Endeksleri Üzerine Uygulamalar
4. Finansal Zaman Serileri Arasındaki Nedensellik İlişkilerin Belirlenmesi
i) Finansal Zaman Serileri Arasındaki Gecikme-Öncül İlişkisi ve Nedensellik Kavramı
ii) Finansal Zaman Serileri Arasındaki Nedenselliğin Test Edilmesinde Kullanılan Yöntemler
iii) VAR Modelin Tahmini ve Nedensellik Sınamasının Yapılması (Granger Nedensellik Testi, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi)
iv) Volatilite İçin Nedensellik Testi (Cheung-Ng ve Hong Varyansta Nedensellik Testleri)
v) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Üzerine Uygulamalar
vi) Döviz Kuru ile Borsa Endeksi Üzerine Uygulamalar
5. Finansal Piyasalar Arasındaki Entegrasyon
i) Entegrasyon Kavramına Genel Bakış ve Eşbütünleşme İle İlişkisi
ii) Eşbütünleşme Testlerinin Kullanım Alanları
iii) Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
iv) Johansen Eşbütünleşme Testi
v) Yapısal Kırılmaları Dikkate Alan Eşbütünleşme Testleri
vi) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Üzerine Uygulamalar
6. Bağımlı Kukla Değişkenli Modellerin Finans Alanında Uygulanması
i) Kukla Değişken Tanımı ve Kullanım Alanları
ii) Kukla Değişkenin Bağımlı Değişken Olduğu Durumlarda Kullanılan Tahmin Yöntemleri
iii) Probit ve Logit Modellerin Tahmin Edilmesi ve Sonuçların Yorumlanması
iv) Finansal Krizleri Öngörmede Logit ve Probit Model Denemesi
v) Finansal Başarısızlıkları Öngörmede Logit ve Probit Model Denemesi
7. Finansal Zaman Serilerinde Doğrusallığın Test Edilmesi
i) Finansal Zaman Serilerinde Doğrusal Dışılık
ii) Finansal Zaman Serilerinde Doğrusal Dışılığın Test Edilmesi
iii) Finansal Zaman Serilerinde Doğrusal Dışılığın Tespiti Halinde Uygulanacak Tahmin Yöntemleri
iv) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Üzerine Uygulamalar
8. Markov Regime-Switching Model ve Finansal Verilere Uygulanması
i) Markov Regime-Switching Modele Genel Bir Bakış ve Uygulama Alanları
ii) Markov Regime-Switching Modelin Tahmin Edilmesi
iii) Finansal Piyasalarda Kazandıran-Kaybettiren Dönemlerin Belirlenmesi, CAPM ve APM’nin Markov Regime-Switching Model ile Tahmini
iv) Zaman Değişkenli Geçiş Olasılıklı Markov Regime-Switching Modellerin Tahmin Edilmesi
v) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Üzerine Uygulamalar
vi) Model Sonuçlarının Ekonometrik ve Finansal Açıdan Yorumlanması